บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ ร้านค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังปนัดดา พรหมเกื้อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
222อิทธิพลการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ ความตงั้ใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังปรียานุช ศิริพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
223การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในศาลากลางจังหวัดกระบี่ฐิติรัตน์ นะบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
224ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำของฝ่าย สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จังหวัดตรังวัชราภรณ์ ทิพย์รักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
225คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรังชไมพร เที่ยงธรรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
226อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการFood Delivery ในเชียงรายเมสสิยาห์ ทศวงศ์วรรษวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256612
227อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา: งานทะเบียนราษฎร อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายสกาวเดือน ปัญญาไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
228ผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ กรณีศึกษา: ร้านป้าเฟรนช์ฟรายด์นิรัญชลา หัสกิจวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25668
229ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา: เทศบาลนครเชียงรายมธุรส ใฝ่ใจวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25667
230อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำกรณีศึกษา:ร้านบราวนี่เพ็ท เวิลด์ จังหวัดเชียงรายพรรณทิพา ไชยยาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25667
231ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผเู้ข้ารับบริการ กรณีศึกษา: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (CLM) ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายกาญจนา เงาเงินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
232อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกในเขต อ.เชียงของ จ.เชียงรายกรทักษ์ วรพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610
233อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการธุรการรัชชุดา ตุงคนาครวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610
234อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา: สำนักงานอัยการสูงสุดณัฐชนา หอมนานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610
235อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P's) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ กรณีศึกษา:ร้านทองไทยจิลเวอรี่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายมัญชุสา ยนต์สุวรรณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256612
236ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการ กรณีศึกษา : หมู่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายอภิชญา ลิมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
237ศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน กรณีศึกษาตำบล ตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายจักรนครินทร์ ศรีวิชัยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610
238ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายภัทร์ปรียา ลักคณะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610
239อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ ของผู้ซื้อปุ๋ยในตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงรายภาสพงศ์ ทองซิววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256612
240ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหาร สำนักงานอัยการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเบญจมาส เพชรปรางค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256618