บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 11 12 13 14 15 16
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังจิรเมธ ชมภูน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
142อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านเค้กเจ้าอัญ จังหวัดตรังพิชชาพงศ์ เพทายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25665
143ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด จังหวัดกระบี่ศศิศ จิตต์แจ้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25663
144ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงจักรกฤษณ์ เพ็ชรโชติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
145ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาปากคลอง จังหวัดพัทลุงสุพัตรา สงคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25663
146อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ ประชาชนในจังหวัดตรังปนิดา ชูอ่อนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25664
147ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรังเกศศิริญญ์ อารีย์กุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25663
148ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซอคเกอร์คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังสุทิศา สภานุชวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25664
149ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรังปรินทร์นิชา นิปกะกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25663
150คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการขนส่งพัสดุของ บริษัท Flash Express จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังศาศวัต รัตนเรืองบวรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25666
151คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ บริษัทเวียงค้าข้าว จำกัดภพตะวัน จำนงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25665
152ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงนินท์ธัญ ตู้เซ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25665
153ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ หจก.สี่แยกไอทีกรุป๊ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ชูชัย ใจบุญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25666
154แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภรัณญา เหมาะเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
155คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรังบุษรา แสวงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25666
156แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดในภาคใต้ศิวพร แคนยุกต์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25665
157ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อศูนย์บริการยางรถยนตล้อตังค์ไทร์ จังหวัดตรังเกยีรตศิกัดิ์ วงษ์มณฑาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25666
158ทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดตรังสุธิดา ยิ่งดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
159ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรังปัทมา ทองเต็มวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25666
160แรงจูงใจการทำงานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงบุษกร บัวแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667