บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาปากคลอง จังหวัดพัทลุงสุพัตรา สงคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
202อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ ประชาชนในจังหวัดตรังปนิดา ชูอ่อนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
203ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรังเกศศิริญญ์ อารีย์กุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
204ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซอคเกอร์คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังสุทิศา สภานุชวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
205ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรังปรินทร์นิชา นิปกะกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
206คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการขนส่งพัสดุของ บริษัท Flash Express จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังศาศวัต รัตนเรืองบวรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
207คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ บริษัทเวียงค้าข้าว จำกัดภพตะวัน จำนงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
208ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงนินท์ธัญ ตู้เซ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
209ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ หจก.สี่แยกไอทีกรุป๊ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ชูชัย ใจบุญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
210แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภรัณญา เหมาะเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
211คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรังบุษรา แสวงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
212แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดในภาคใต้ศิวพร แคนยุกต์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
213ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อศูนย์บริการยางรถยนตล้อตังค์ไทร์ จังหวัดตรังเกยีรตศิกัดิ์ วงษ์มณฑาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
214ทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดตรังสุธิดา ยิ่งดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
215ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรังปัทมา ทองเต็มวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
216แรงจูงใจการทำงานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงบุษกร บัวแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
217ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงศุภสินี พราหมณพันธุ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256625
218ภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการที่ดี ในศูนย์ราชการเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงไพรบุษบ์ เทอดวีระพงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
219การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานในจังหวัดพัทลุงกัญยลักษณ์ กุลนานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
220ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดวรรณ บุญสิริพิพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611