บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หาดใหญ่ จำกัดปิยชนก สุวรรณมาลาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
122ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการและพนักงานประจำในจังหวัดพัทลุงสพิชญา ผาแดงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
123ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคน้ำดื่มของประชากรในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปพิชญา ไชยยะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256656
124การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิชฌาย์ เซ่งฉิ่ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256662
125ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุงพรสุดา ผันแปรจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
126ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาของชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานาฏนภา เพ็ชร์ล่องวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
127ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัดดุสิตา รัตนกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256666
128คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลากานติมา ภูริภักดีสนองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256613
129ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปิยะณัฐ เขียวนุ้ยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256678
130ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสมฤดี วงศ์น้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
131ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้บริโภคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กาญจนา วงศ์น้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
132ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทุนของบุคลากรในศาลากลางจังหวัดตรังิจิตรานุช วิสุทธิชานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256623
133ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaID ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพนิดา ศรีไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
134ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ในพื้นที่จังหวัดสงขลาชลดา หนูนคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
135ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลเอี๊ยะซาน หมาดมานังวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
136ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และ Shopeeธัญธร แซ่ซิมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256626
137ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการให้คำปรึกษาของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาปรียา สุวรรณกูฏวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
138ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ็ญจันทร์ ศรีเกตุวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256616
139แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งกรณีศึกษา : บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์จำกัด จังหวัดสงขลาณัฐวัตร ร่มพรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
140แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ธนกร โมราวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256613