บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องภาษีของผู้เสียภาษีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ฐากูร นพตลุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
182การศึกษาประสิทธิผลการนำนวัตกรรมมาพัฒนาความรู้ของลูกค้า สู่ความเป็นมืออาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา : ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์วิโรจน์ สร้อยแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
183การศึกษาค่านิยมของประชากรที่มีต่อการซื้อของออนไลน์ผ่าน Tik Tok กรณีศึกษา : ประชากรในอำเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ปัญญาพร จิตต์มั่นการวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
184การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สะท้อนจากพฤติกรรมการทำงานคัคนางค์ น้อยอาษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
185ปัญญาประดิษฐ์ด้านการจดจำส่งผลต่อผู้ใช้งานสื่อออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์สิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
186กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่ม ช่องทางการจัดจำหน่ายและการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยปานรดา คงพลปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25666
187ผลกระทบจากการตรวจสอบบัญชีระยะไกลต่อประสิทธิภาพงานสอบ บัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินศลิษา ทองรักศรีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256614
188ปัจจัยการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์รณกร ดำมินเสสวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
189สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการบริหารงาน ด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรมัย์ศุภณัฐ รัตนศศิวิมลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25667
190การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์บงกชธร เกษอินทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256612
191การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย LINE และ Facebook ในการติดต่อราชการ กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ณัฐชา พรหมบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
192ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มประเภทน้ำหวานของผู้บริโภคในจังหวัดตรังณิกัณชรศัมิ์ มาลารตัน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
193ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการ โรงคั่วกาแฟนายโกปี้ในจังหวัดตรังเอกมานิตย์ ช่วยพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
194ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของประชาชนในจังหวัดตรังวิสูตร โพชสาลีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
195ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันตัง จังหวัดตรังอรทัย ขวัญทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
196ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวดักระบี่ดวงหทัย ชูเนียมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
197ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังจิรเมธ ชมภูน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256615
198อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านเค้กเจ้าอัญ จังหวัดตรังพิชชาพงศ์ เพทายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
199ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด จังหวัดกระบี่ศศิศ จิตต์แจ้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
200ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงจักรกฤษณ์ เพ็ชรโชติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256615