บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 11 12 13 14 15 16
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการของตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติเต่าบินของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานวรัตน์ มหันตมรรควิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
42ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพิชาดา สังข์แก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
43ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ที่เข้ารับบริการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลานัยน์รัตน์ ขวัญซ้ายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
44ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ในพื้นที่จังหวัดสตูลธมลวรรณ โอสถานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
45ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานีฟัรฮาน แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
46แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจ ร้านอาหารโรตีดีฟอเรสต์ทั้ง 6 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟาฏอนะฮ แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
47ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนัสนันท์ กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
48การแสวงหาโอกาสเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจทันตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Dental Clinic ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาวิตา กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
49ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสุนารี วรรณศิริวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
50การวิเคราะห์สภาพและโอกาสการแข่งขันในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผ่านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาประภาพร นกเส้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
51อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย (GEN Y) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอนุสรา ชุมทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
52การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัดยะลาจอมพล พรมคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
53กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานร้านค้าปลีกในจังหวัดสงขลาพีรวุฒิ ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
54การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลาพรพิมล แซ่ตั้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
55การศึกษารูปแบบความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดปัตตานีขวัญตา บุญส่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
56แรงจูงใจในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อความพอเพียงและความมีเสถียรภาพด้านการเงินของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวุฒิชัย ชูชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
57แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลานตินา อารีบำบัดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
58ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาณิชนันทน์ ช่อกุหลาบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663
59ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรากลั่นชุมชนของประชาชนในจังหวัดสงขลาลักขณา สุวรรณรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25664
60พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธอส GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตหาดใหญ่ศุภป์วิชญ์ วัฒนาสกุลเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25663