บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน (Work from home) ในสภาวะวิกฤตการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐ คงเจาะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
82พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมาโนอิ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังกาญจนรัตน์ นนทพัฒน์อังกูรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639
83มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปกับการนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากจักรพงษ์ ปัญญาวงษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25637
84การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดอรทัย จ้อยอ่ำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25637
85ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019รัตติกาล แนบเนียนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
86การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธีศพที่ได่้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพรมณี อนุสนธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
87การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณรงค์ สุริวงษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
88ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโีงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกัญญาพร บริจาควิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
89ทัศนคิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจิตร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เจนจิรา บุญคำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
90การศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนวพรรษ พละเสถียรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25635
91พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากนันทพร ปานรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25635
92ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19สุพรรณี เกิดเกล้าวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
93การบริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)สุพัตรา ภักดีโตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25638
94การศึกษาความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการช่วงโรคระบาดโควิด 19 ของเจเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยกนกวรรณ วงค์เงินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
95รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจที่มีคุณภาพของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยปริญญา บุญมาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25638
96การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยโสภา หล้าวงค์สายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256329
97การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนันทิชา ออมสินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
98ปัจจัยการส่งเสริมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณภาพที่มีผลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณัฐพล ไชยโยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
99การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายเหรียญดิจิทัล ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยอัญญ์ชญา ภูวธนพิพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
100การบริหารจัดการด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานที่มีประสิทธิผล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยธนากร สุวรรณชื่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25637