บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ Generation Y

ชื่อเรื่องส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ Generation Y
ชื่อผู้แต่งวราลี มหาคุณวงศ์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit12