บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจานด่วน ของบุคลากรวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจานด่วน ของบุคลากรวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งพัชรีรัตน์ สิงห์ธนะ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit12