บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งตวงพร เทพวงศ์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9