บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค5

ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค5
ชื่อผู้แต่งโยษิตา สายปะละ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9