บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่งธัญชนก ใจคำ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7