บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การบริหารจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศริญญาย์ ถาดแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตวงพร เทพวงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
3การศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์ พรหมมีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
4ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทิพย์วรรณ มาสืบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
5พฤติกรรมในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟระหว่างการใช้บริการจัดส่งและการซื้อ ณ ร้านกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรสุภัทรตรา แก้วกาญจนะวงษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25669
6ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชั่น TTB Touch ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ศิริพร ห้ามไธสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
7ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างสุนทร ยิ่งยศคงอนันต์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25669
8คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วิราณี อินฟูวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
9ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.อ. สมยศ สุขสบายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
10คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการภาค3ศันสนีย์ หงษ์ทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
11ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมาอุมาพร อุดมทรัพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25669
12องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิร.ต.ท.หญิง สุพิชชา กุนอกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
13แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)วิไลวรรณ ภาณะรมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
14ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8อนิสา วารีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639
15การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษใน อ.ร่อนพบิูลย์ จังหวัดนครศรีธรรราชนภรัตน์ เจนวิชชุเมธวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
16พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมาโนอิ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังกาญจนรัตน์ นนทพัฒน์อังกูรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639
17การตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นค้าโชห่วยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเบญญาภา จินดารักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
18การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนันทิชา ออมสินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
19ปัจจัยการส่งเสริมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณภาพที่มีผลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณัฐพล ไชยโยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
20ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในงานประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเบญจรัตน์ ไชยะเลิศวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669