บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสารธารณะ(รถสี่ล้อแดง) ของผ้ใูช้บริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสารธารณะ(รถสี่ล้อแดง) ของผ้ใูช้บริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ชื่อผู้แต่งทรงพล นาคทรงชัย
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11