บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยด้านทศันคติที่มีต่อการเลือกซื้อรถยนต์หรือรถยนต์พลังงานทางเลือกของประชากรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ชื่อเรื่องปัจจัยด้านทศันคติที่มีต่อการเลือกซื้อรถยนต์หรือรถยนต์พลังงานทางเลือกของประชากรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ มิ่งเมือง
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit12