บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษ : ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชปัณฑา ทองสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
142ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาปัทมนันท์ ฤทธิ์เทวาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
143ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรังปัทมา ทองเต็มวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
144การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชั่นโมบายแบงค์กิ้งธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปาณิสรา งามคมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
145กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่ม ช่องทางการจัดจำหน่ายและการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยปานรดา คงพลปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25666
146ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หาดใหญ่ จำกัดปิยชนก สุวรรณมาลาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
147คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาปิยบุตร ไหลรินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256313
148ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปิยะณัฐ เขียวนุ้ยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256678
149ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาบรรจุขวดพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชปิยะธิดา ทองบุญยังวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
150แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในโครงการก่อสร้างเครือบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอรป์ จำกัด (มหาชน)ปิยะธิดา แก้วเมฆวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25667
151ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)ผกามาศ สินน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
152ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaID ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพนิดา ศรีไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256612
153การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลาพรพิมล แซ่ตั้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
154การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธีศพที่ได่้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพรมณี อนุสนธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
155อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำกรณีศึกษา:ร้านบราวนี่เพ็ท เวิลด์ จังหวัดเชียงรายพรรณทิพา ไชยยาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25667
156ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า ของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพรรณภัทร ขวัญทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256314
157ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดยะลาพรรณศักดิ์ เดชคิดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
158ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุงพรสุดา ผันแปรจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
159ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพรใจ บัวหลวงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
160ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1พัชราภรณ์ สมโลกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636