บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวดักระบี่

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวดักระบี่
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย ชูเนียม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9