บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดอรทัย จ้อยอ่ำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25637
42การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนันทิชา ออมสินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
43การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชปภาวรินทร์ ชูแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
44การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ของประชาชนในจังหวัดยะลาอติพล ดิษรานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
45การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัดยะลาจอมพล พรมคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256615
46การศึกษารูปแบบความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดปัตตานีขวัญตา บุญส่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
47การศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน ต่อการบริหารจัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณพาราวู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราชรัตพร ภักดีชนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
48การศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์ พรหมมีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
49การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธีศพที่ได่้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพรมณี อนุสนธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
50การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยโสภา หล้าวงค์สายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256329
51การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาเก็ตศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชรัชกมล อิ่มกระดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
52การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิชฌาย์ เซ่งฉิ่ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256662
53การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานในจังหวัดพัทลุงกัญยลักษณ์ กุลนานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
54การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลาพรพิมล แซ่ตั้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
55การแสวงหาโอกาสเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจทันตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Dental Clinic ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาวิตา กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
56ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมาสิริปารนีย์ วิริยะกุลนันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
57ความฉลาดทางด้านดิจิทัลของบุคลากรศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6นรินทร์พร จำเริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256612
58ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดตากณัฐธิดากาญจน์ แช่มตาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256617
59ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทิพย์วรรณ มาสืบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
60ความพึงพอใจการทำงานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจิรวรรณ ผิวจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636