บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนวพรรษ พละเสถียร
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit6