บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วอภิวิชญ์ เหลืองศิริกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256612
162ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาธัญนาถ ชัยประทุมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
163ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนของผู้บริโภคเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมาณฐมน นามศรีชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
164ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้คุม เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนนทวัฒน์ ศรีจินดาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25662
165ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัดชาตวัฒน์ เจริญอภิบาลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
166การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีศรีอนงค์ สมใจหมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
167ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชกิตติยา วรรณวิจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25667
168การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชปภาวรินทร์ ชูแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
169ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตร ท่าศาลา จำกัดวิมลวรรณ ดวงจันทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
170ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านกาแฟของประชากรในอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุสรา ดำละเอียดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
171บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิรดา ธนแก่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
172การศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน ต่อการบริหารจัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณพาราวู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราชรัตพร ภักดีชนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
173ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัสรินทร์ จันทรพิมลนิธีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
174ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษณา ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
175ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและรักษาความสมดุลในชีวิต ของพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มวล.)คณาทิพย์ แพเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
176ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุมลฑา บุญญานุพงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
177ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของประชากรในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเทอดไทย ไทยเล็กวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256612
178ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัติกาล เกตุแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
179ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟตามร้านคาเฟ่ของผ้บูริโภคใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเบญจมาภรณ์ นาคสุวรรณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
180ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทนวัตกรรมกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเมธาวี สิงห์ชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668