บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่าของลูกค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ธนพล วัฒนาพันธุ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256310
22ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยฐานพัฒน์ สูนย์พรหมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25638
23คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วิราณี อินฟูวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
24บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือฐิติพร อนันตศิลป์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
25ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือธนภัทร วังคีรีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
26ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปตราห้าดาวของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาแพรวพงศ์ สีตบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
27ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า ของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพรรณภัทร ขวัญทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256314
28คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
29คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้วศิรวิทย์ สอนไววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
30ปัจจัยการทำงานเป๋นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแบ็กส์ แอนด์โกล์ฟ จำกัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมายศวรรธน์ ลิ้มพงษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256313
31คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาปิยบุตร ไหลรินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256313
32การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกซื้อสินค้าศิลปินวง บีทีเอส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาชนมน คงเจริญจิตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256310
33ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.อ. สมยศ สุขสบายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
34ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรหมู่บ้านโครงการโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1สามหนึ่ง จิวะนนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
35ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจเนอเรชั่น "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมาปนัดดา ผิวอ่อนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
36แรงจูงในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัดเพชรรัตน์ ลมพิมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
37คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารวีวรรณ หล่อตระกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
38การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาเก็ตศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชรัชกมล อิ่มกระดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
39คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการภาค3ศันสนีย์ หงษ์ทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
40ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสายสัญญา ม่วงพานิลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637