บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผู้บริโภค Generation Y

ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผู้บริโภค Generation Y
ชื่อผู้แต่งสุวิมล เมณฑ์กูล
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11