บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย LINE และ Facebook ในการติดต่อราชการ กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ณัฐชา พรหมบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256611
2การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์บงกชธร เกษอินทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256612
3สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการบริหารงาน ด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรมัย์ศุภณัฐ รัตนศศิวิมลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25667
4ปัจจัยการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์รณกร ดำมินเสสวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
5ผลกระทบจากการตรวจสอบบัญชีระยะไกลต่อประสิทธิภาพงานสอบ บัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินศลิษา ทองรักศรีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256614
6กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่ม ช่องทางการจัดจำหน่ายและการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยปานรดา คงพลปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25666
7ปัญญาประดิษฐ์ด้านการจดจำส่งผลต่อผู้ใช้งานสื่อออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์สิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
8การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สะท้อนจากพฤติกรรมการทำงานคัคนางค์ น้อยอาษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
9การศึกษาค่านิยมของประชากรที่มีต่อการซื้อของออนไลน์ผ่าน Tik Tok กรณีศึกษา : ประชากรในอำเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ปัญญาพร จิตต์มั่นการวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
10การศึกษาประสิทธิผลการนำนวัตกรรมมาพัฒนาความรู้ของลูกค้า สู่ความเป็นมืออาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา : ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์วิโรจน์ สร้อยแสงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
11ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องภาษีของผู้เสียภาษีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ฐากูร นพตลุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
12แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ในจังหวัดบุรีรัมย์กรณีศึกษา : ประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ณัฐวดี อาญาเมืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25668
13แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์จันทร์แรม ชำนิกล้าวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256611
14ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา : ช่างก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ไพลิน ตรีกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
15เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ากับการตอบสนอง ความต้องการและการสื่อสารเพื่อการยอมรับรัตนา ขยันดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25667
16ปัจจัยด้านการใช้แอปพลิเคชั่น ตรวจสอบทางการเงินที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของสมาชิกในด้านความโปร่งใสของการดำเนินงาน กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัดกิติพันธ์ มณีโชติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256611
17ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งในองค์การ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์จุฑามาศ แสนรัมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
18ปัจจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในจังหวัดบุรีรัมย์วิราวรรณ กลางถิ่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256611
19หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ไขการปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาความผูกพันของบุคลากรทักษพร จันทะมาตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
20การพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน้ำชาและอาหารเช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนันทนัช จีนชาวนาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310