บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในเขตพื้นที่ ภาค 5สรัช ประชากุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256611
102การฝึกอบรมของพนักงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการในจังหวัดกรรณิกา อินทะนะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25668
103แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการยางแห่งประเทศไทยศุภวิชญ์ ฟูฟุ้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256613
104ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่พิจิตรา ปากกล้าวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256610
105แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในโครงการก่อสร้างเครือบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอรป์ จำกัด (มหาชน)ปิยะธิดา แก้วเมฆวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25667
106อิทธิพลของผู้แนะนำสินค้าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่อรุณี บุญเกษมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25669
107แรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ตะวัน ขามะวันวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256610
108แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองคก์รของพนักงานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดอรณัชชา สายเทพวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25666
109ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมสุพิชญา เปี่ยมระลึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25665
110ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน ช้อปปี้ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดเชียงใหม่อารยา เรือนมณีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25666
111ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนโสภิตา ปันยีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25666
112คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการโรงแรมฮ๊อปอินน์ของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ยุวดี ศิริรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256617
113แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วัลยา ศิริปัญญาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25668
114ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมพิชาพักตร์ รักสุจริตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25666
115บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรการยางแห่งประเทศไทยกิตติ สมมาลัยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25666
116ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคราฟต์เบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหมวศิน พวงเพิกศึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25668
117บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือฐิติพร อนันตศิลป์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
118ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือธนภัทร วังคีรีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
119ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปตราห้าดาวของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาแพรวพงศ์ สีตบุตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
120ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า ของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพรรณภัทร ขวัญทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256314