บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์จันทร์แรม ชำนิกล้าวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256611
42ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาจิรพรรณ ขันธปรีชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
43ความพึงพอใจการทำงานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจิรวรรณ ผิวจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
44การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจิราพร ทองประภาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
45ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังจิรเมธ ชมภูน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256615
46ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งในองค์การ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์จุฑามาศ แสนรัมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
47ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา พยาบาลระดับปฏิบัติการ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงรายจุฬา ภิระบรรณ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25668
48ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนและความตั้งใจในการศึกษาต่อ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชฎาภรณ์ ศรีสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
49ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชชฎารัตน์ ศรีนุ่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
50การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกซื้อสินค้าศิลปินวง บีทีเอส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาชนมน คงเจริญจิตวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256310
51ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนัสนันท์ กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
52การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การในอำเภอปากพนังชนิกานต์ เพียรพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
53ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ในพื้นที่จังหวัดสงขลาชลดา หนูนคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256614
54ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัดชาตวัฒน์ เจริญอภิบาลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
55ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ หจก.สี่แยกไอทีกรุป๊ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ชูชัย ใจบุญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
56คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรังชไมพร เที่ยงธรรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
57ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจีนในจังหวัดนครราชสีมาญ่า หลี่วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
58ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องภาษีของผู้เสียภาษีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ฐากูร นพตลุงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์25669
59ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยฐานพัฒน์ สูนย์พรหมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25638
60บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือฐิติพร อนันตศิลป์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638