บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าเกษตรผ่านทางสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าเกษตรผ่านทางสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ชื่อผู้แต่งกิตติยา สุทธิพรม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit14