บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งอริณย์ภาวีร์ อ่ำจุ้ย
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit12