บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานี

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้แต่งฟัรฮาน แวบูละ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8