บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งสุนารี วรรณศิริ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8