บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย (GEN Y) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย (GEN Y) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งอนุสรา ชุมทอง
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8