บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรากลั่นชุมชนของประชาชนในจังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรากลั่นชุมชนของประชาชนในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งลักขณา สุวรรณรัตน์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9