บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งนฤภัค เผนานนท์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit10