บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชากร Generation X และ Generation Y ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชากร Generation X และ Generation Y ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้แต่งมนัญญา อาทะ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11