บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลิสซี่งในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลิสซี่งในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งธนิดา พิมสอน
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit10