บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้แต่งโสภิตา ปันยี
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7