บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน ช้อปปี้ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน ช้อปปี้ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งอารยา เรือนมณี
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7