บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผู้แต่งสุพิชญา เปี่ยมระลึก
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit6