บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกและโอนย้ายของข้าราชการ กรมสรรพากร ในเขตพื้นที่ภาค 8

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกและโอนย้ายของข้าราชการ กรมสรรพากร ในเขตพื้นที่ภาค 8
ชื่อผู้แต่งลภัสรดา บรรณสาร
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11