บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดูกรณีศึกษาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดูกรณีศึกษาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้แต่งมยุรฉัตร์ เตจ๊ะสา
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit11