บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งพิชัย นาคปฐม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit12