บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่สมุนไพร ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งจิรเมธ ชมภูน้อย
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit16