บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งเกศศิริญญ์ อารีย์กุล
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit9