บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อศูนย์บริการยางรถยนตล้อตังค์ไทร์ จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อศูนย์บริการยางรถยนตล้อตังค์ไทร์ จังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งเกยีรตศิกัดิ์ วงษ์มณฑา
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8