บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งปัทมา ทองเต็ม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit10