บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในกรุงเทพมหานครสุวดี ศุภรัตนวิไลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256626
2การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจิราพร ทองประภาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
3พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ในจังหวัดนครศรีธรรมราชศิรินันท์ พรหมปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256616
4ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ็ญศรี เดชแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256615
5พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟที่มีพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพิมพ์ชนก แมนเมืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
6ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง ตำบลกาโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชนิลุบล เสือแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
7ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วง HIGH SEASONโชคชัย รักรุ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
8ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ของผู้บริโภค ในพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชนภารัตน์ แซ่จู่วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
9ความพึงพอใจของลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรของ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมณธกาณต์ เอี่ยมชำนาญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
10ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาบรรจุขวดพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชปิยะธิดา ทองบุญยังวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
11การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การในอำเภอปากพนังชนิกานต์ เพียรพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
12การตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นค้าโชห่วยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเบญญาภา จินดารักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
13การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรำไพภรณ์ คลอดศรีเพ็งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
14ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชชฎารัตน์ ศรีนุ่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
15การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษใน อ.ร่อนพบิูลย์ จังหวัดนครศรีธรรราชนภรัตน์ เจนวิชชุเมธวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
16พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานธนานุบาลของรัฐบาล ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชธนกฤต เจริญฤทธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
17ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทนวัตกรรมกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเมธาวี สิงห์ชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
18ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟตามร้านคาเฟ่ของผ้บูริโภคใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเบญจมาภรณ์ นาคสุวรรณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัติกาล เกตุแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของประชากรในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเทอดไทย ไทยเล็กวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669