บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีะรรมราช เขต 4วรรณิกา รอดสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
142การศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน ต่อการบริหารจัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณพาราวู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราชรัตพร ภักดีชนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
143ศึกษารุปแบบแรงจูงใจในการทำงานของช่างฝ่ายเทคนิคบริษัทอิทธิกร 2017 จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลพัชร อาจสัญจรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
144ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัสรินทร์ จันทรพิมลนิธีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
145ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)ผกามาศ สินน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
146ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษณา ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
147ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชอรษา อาทรกิจวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
148ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและรักษาความสมดุลในชีวิต ของพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มวล.)คณาทิพย์ แพเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
149ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4พิมพ์ใจ เชาว์นุกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
150ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุมลฑา บุญญานุพงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25665
151ความพึงพอใจการทำงานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจิรวรรณ ผิวจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
152ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของประชากรในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเทอดไทย ไทยเล็กวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256612
153ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วยเพ็ญพักตร์ อินทร์ทองช่วยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
154ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัติกาล เกตุแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
155แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาภัทรายุทธ์ บุญอมรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
156ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟตามร้านคาเฟ่ของผ้บูริโภคใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเบญจมาภรณ์ นาคสุวรรณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
157ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอภิวัฒน์ พัฒเชียรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
158ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทนวัตกรรมกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเมธาวี สิงห์ชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
159กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชณิชารีย์ สุดสายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
160พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานธนานุบาลของรัฐบาล ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชธนกฤต เจริญฤทธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668