บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการขนส่งพัสดุของ บริษัท Flash Express จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังศาศวัต รัตนเรืองบวรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667
102คุณภาพบริการแผนก IPD (ผู้ป่วยใน) ของโรงพยาบาลเอกชนที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวสันต์ จันทมาศวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
103คุณลักษณะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้จัดทำบัญชีภาครัฐที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยกฤตยา อึ้งทองหล่อวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256614
104จริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพสามิตกรรณภา สุต๋าคำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256616
105ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019รัตติกาล แนบเนียนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
106ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกของโีงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกัญญาพร บริจาควิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
107ทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดตรังสุธิดา ยิ่งดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256613
108ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรังปรินทร์นิชา นิปกะกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25669
109ทัศนคิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจิตร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เจนจิรา บุญคำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
110บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรการยางแห่งประเทศไทยกิตติ สมมาลัยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25667
111บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือฐิติพร อนันตศิลป์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
112บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิรดา ธนแก่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
113ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และพื้นที่ในสังกัดอภิญญา ปริวัฒนศักดิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25667
114ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.อ. สมยศ สุขสบายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
115ปัจจัยการทำงานเป๋นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแบ็กส์ แอนด์โกล์ฟ จำกัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมายศวรรธน์ ลิ้มพงษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256313
116ปัจจัยการบริหารบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรวันทนา ก่ำทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25669
117ปัจจัยการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์รณกร ดำมินเสสวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์256610
118ปัจจัยการส่งเสริมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณภาพที่มีผลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณัฐพล ไชยโยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25639
119ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสตูลเพ็ญภักษ์ ลิตรักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
120ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดตรังปัทมา ทองเต็มวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610