บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และ Shopeeธัญธร แซ่ซิมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256626
182ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทุนของบุคลากรในศาลากลางจังหวัดตรังิจิตรานุช วิสุทธิชานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256623
183ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกและโอนย้ายของข้าราชการ กรมสรรพากร ในเขตพื้นที่ภาค 8ลภัสรดา บรรณสารวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256611
184ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิอิศรา ไชยนันทน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
185ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจีนในจังหวัดนครราชสีมาญ่า หลี่วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
186ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานีฟัรฮาน แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
187ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบนั่งทานในห้างสรรพสินค้าจังหวัดนครราชสีมาเปรมฤทัย ลือจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
188ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาณิชนันทน์ ช่อกุหลาบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
189ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ไกรวิทย์ อุดมวิศวกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
190ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตวงพร เทพวงศ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
191ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด จังหวัดกระบี่ศศิศ จิตต์แจ้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
192ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาของธนาคารของ รัฐบาลแห่งหนึ่งของลูกค้ากลุ่ม Generation X ในเขตจังหวัดนครราชสีมาณัชนันทน์ พงษ์ศักดิ์ชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
193ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปิยะณัฐ เขียวนุ้ยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256678
194ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุกข์ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชรเครือฟ้า ทองหยิบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256614
195ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดวรรณ บุญสิริพิพัฒน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256611
196ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือธนภัทร วังคีรีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
197ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผเู้ข้ารับบริการ กรณีศึกษา: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (CLM) ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายกาญจนา เงาเงินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
198ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสุชานันท์ ย่านกลางวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
199ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตร ท่าศาลา จำกัดวิมลวรรณ ดวงจันทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
200ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาณัฎฐ์วรินทร์ อุดมพัทธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663