บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างของประชากรในจังหวัดปัตตานีฟัรฮาน แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
102แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจ ร้านอาหารโรตีดีฟอเรสต์ทั้ง 6 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟาฏอนะฮ แวบูละวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
103ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนัสนันท์ กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
104การแสวงหาโอกาสเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจทันตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Dental Clinic ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาวิตา กิตติประภานันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
105ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสุนารี วรรณศิริวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
106การวิเคราะห์สภาพและโอกาสการแข่งขันในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผ่านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาประภาพร นกเส้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25669
107อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย (GEN Y) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอนุสรา ชุมทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
108การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัดยะลาจอมพล พรมคงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256615
109กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานร้านค้าปลีกในจังหวัดสงขลาพีรวุฒิ ใจสมุทรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
110การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลาพรพิมล แซ่ตั้งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
111การศึกษารูปแบบความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดปัตตานีขวัญตา บุญส่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25666
112แรงจูงใจในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อความพอเพียงและความมีเสถียรภาพด้านการเงินของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวุฒิชัย ชูชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
113แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลานตินา อารีบำบัดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
114ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาณิชนันทน์ ช่อกุหลาบวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
115ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุรากลั่นชุมชนของประชาชนในจังหวัดสงขลาลักขณา สุวรรณรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25668
116พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธอส GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตหาดใหญ่ศุภป์วิชญ์ วัฒนาสกุลเจริญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25665
117การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ของประชาชนในจังหวัดยะลาอติพล ดิษรานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา25667
118ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสตูลเพ็ญภักษ์ ลิตรักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
119ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดยะลาพรรณศักดิ์ เดชคิดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256610
120ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการภาค 9ศุภรัชย์ แสดงมณีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256616