บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษ : ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชปัณฑา ทองสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
82ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกวดวิชา เดอะ เบรน (สาขาพัทลุง)ภัทรชนน เรืองประดิษฐ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310
83ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรมิดา ทรัพย์อุปการวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25634
84ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดรัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
85ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือนันทิยา ศรีธวัชวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย256613
86คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาปิยบุตร ไหลรินวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256313
87คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการโรงแรมฮ๊อปอินน์ของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ยุวดี ศิริรัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่256618
88คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอมราลักษณ์ ช่วยเนียมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256611
89คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรังบุษรา แสวงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25668
90คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารวีวรรณ หล่อตระกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
91คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วิราณี อินฟูวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่25639
92คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลากานติมา ภูริภักดีสนองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา256613
93คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
94คุณภาพการให้บริการร้านค้าส่ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์รุ่งนภา นิวาศานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
95คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรังชไมพร เที่ยงธรรมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง256610
96คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมากันตนากร ทิพย์โสภณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
97คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมานิรัชชา หนูจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
98คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้วศิรวิทย์ สอนไววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
99คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการภาค3ศันสนีย์ หงษ์ทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
100คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ บริษัทเวียงค้าข้าว จำกัดภพตะวัน จำนงจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง25667